Stadgar

Stadgar för föreningen för Världsbutiken Klotet i Lund

Antagna 1982, ändrade 1985, 1997, 1999, 2005, 2010 samt 2014                 

§ 1. Namn och syfte

Föreningens namn är Världsbutiken Klotet i Lund. Världsbutiken Klotet i Lund är en ideell förening.
Föreningen har till uppgift att uppmuntra människor att konsumera med ansvar gentemot och i solidaritet med producenter i utvecklingsländerna. Det skall ske genom försäljning i butik och via återförsäljare samt informationsarbete.
Föreningen skall drivas utan eget vinstintresse. Allt eventuellt överskott skall tillföras verksamheten i linje med föreningens syfte enligt beslut av styrelsen eller föreningsstämman om högre belopp.

§ 2. Medlemskap

Medlem är den som vill verka i enlighet med föreningens syfte och har erlagt fastställd medlemsavgift.

§ 3. Styrelse

Styrelsen är föreningens beredande och verkställande organ. Den består av sex till åtta ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra av ledamöterna är närvarande. Vid lika antal röster har ordföranden utslagsröst. Mandattiden för samtliga ledamöter är två år. Ledamöterna väljes med växelvis avgång. Styrelsen beslutar på konstituerande möte vem eller vilka som har rätt att teckna föreningens firma.

§ 4. Föreningsstämma

Beslutande organ är föreningsstämman. Stämma hålles då styrelsen så finner påkallat, eller då minst hälften av medlemmarna begär det. En föreningsstämma årligen är årsmöte. Årsmöte hålles senast 3,5 månader (senast i vecka 15) efter räkenskapsårets slut. Kallelse till årsmötet utfärdas senast tre veckor och tidigast fem veckor i förväg. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 1 februari innan mötet. Rösträtt vid årsmötet har den som senast den 1 mars innevarande år erlagt medlemsavgiften.
Vid årsmöte skall förekomma:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesfunktionärer
 3. Fastställande av röstlängd för mötet
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning
 7. Revisionsberättelse
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och kassaförvaltare
 10. Val av styrelse
 11. Val av ordföranden inom styrelsen på 1 år
 12. Val av kassaförvaltare (inom eller utom styrelsen)
 13. Val av en till två revisorer
 14. Val av valberedning
 15. Behandling av motioner
 16. Fastställande av medlemsavgift
 17. Övriga frågor
 18. Mötet avslutas

§ 6. Räkenskapsår

Föreningens räkenskaper löper per kalenderår.

§ 7. Stadgeändring

Årsmöte får besluta om ändring i dessa stadgar. För beslut om ändring krävs 2/3 majoritet av de närvarande vid årsmötet. Ändringsförslaget skall ha tillställts medlemmarna senast i samband med kallelsen till årsmötet.

§ 8. Upplösning av föreningen

Föreningen kan upplösas efter beslut som fattas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsstämmor med minst tre månaders mellanrum. En av föreningsstämmorna skall vara årsmöte.
Eventuella tillgångar skall efter upplösning enligt föreningsstämmans beslut tillfalla verksamhet som ligger i linje med föreningens syfte.